Meest recente nieuws

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 13 andere abonnees

Reactie Raad van Beheer op tv uitzending

Naar aanleiding van de televisie uitzending KRO Brandpunt op 4 maart
2012 en diverse andere media, heeft de Raad van Beheer de volgende
reactie opgesteld.


De Raad van Beheer is het overkoepelende orgaan op het gebied van de kynologie in Nederland. Zij
heeft onder andere tot doel het voeren van stamboekhouding en de bevordering van de gezondheid
en het welzijn van honden en hondenpopulaties.

Raad van Beheer blijft haar verantwoordelijkheid nemen in duurzaam fokbeleid
van rashonden

De Raad van Beheer heeft in eerdere reacties op de media-aandacht voor de situatie bij rashonden
en look-a-likes, al aangegeven dat zij herkent en erkent dat er gezondheidsproblemen kunnen
voorkomen bij (ras)honden.

De Raad van Beheer vindt het verschrikkelijk voor hondeneigenaar en hond dat het welzijn van
honden aangetast wordt, op welke manier dan ook.

Voor eerdere reacties en de noodzakelijke nuancering in de informatie verwijzen wij u graag naar
www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid, pagina ‘standpunt reactie media’.

In de recente media-aandacht wordt er met name ingegaan op de inteelt en verwantschap en het
openstellen van de stamboeken.
Inteelt en verwantschap

Uit de maatschappij klinkt vaak de kritiek dat er door het fokken van rashonden binnen een gesloten
populatie inteelt plaatsvindt. De nadelige gevolgen van een te grote mate van inteelt en verwantschap
binnen een populatie zijn bekend. Sterke inteelt in populaties leidt tot een bedreiging van de
gezondheid en het welzijn van dieren. De Raad van Beheer heeft daarom besloten tot invoering van
inteeltbeperking bij het fokken met rashonden. Deze regels zijn al sinds 1 juli 2010 van kracht.

Voor honden die geboren worden uit de hieronder vermelde combinaties worden geen stambomen
afgegeven.

De volgende combinaties van ouderdieren zijn niet toegestaan:
a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie)
b. Broer / zus combinatie (combinatie F generatie)
c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie)

Voor de problemen op rasniveau dient er eerst inzicht te zijn in de aard en omvang van de
problematiek. Deze is door de grote mate van verschil in populatieomvang en verwantschap binnen
raspopulaties zeer divers. Daarom is de Raad van Beheer daarnaast al sinds september 2011, in
samenwerking met het Ministerie van EL&I en de expertise van deskundigen uit onderwijs en
wetenschap bezig met het ‘Project Verwantschap’. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de
mate van verwantschap binnen de diverse raspopulaties en de oorzaken daarvan. Op basis daarvan
kunnen er specifieke maatregelen genomen worden in het rasfokbeleid.

Openstellen stamboeken
Als mogelijke oplossing voor de problemen wordt er aangegeven dat men de stamboeken open zou
moeten stellen.
De Raad van Beheer is van mening, daarbij ondersteunt door deskundigen op dit gebied, dat dit in zijn
algemeenheid geen totaaloplossing is voor de problematiek.
Het tijdelijk openstellen van stamboeken voor gebruik van niet-rashonden of het (tijdelijk) toestaan van
gebruik van andere rassen kan in specifieke gevallen een oplossing zijn. Dit betreft die situaties
waarin er geen mogelijkheden meer zijn binnen de aanwezige populatie. Dit kan onder andere
voorkomen bij populaties die zeer klein zijn of zeer beperkt gefokt worden binnen bepaalde landen. De
Raad van Beheer is in dat geval wel degelijk bereidt om de noodzakelijke maatregelen, waaronder het
openstellen van het stamboek toe te laten. Een voorbeeld daarvan is een van onze nationale rassen
de Wetterhoun waar in overleg met de rasvereniging gekeken wordt naar de mogelijkheden om
andere rassen in te kruisen en het stamboek open te stellen om de problematiek bij dit ras aan te
pakken.

Veelal zal er echter door het feit dat er over de hele wereld rashonden gefokt worden en de populatie
dus niet beperkt blijft tot die in Nederland een mogelijkheid zijn om ook via dit wereldwijde aanbod
oplossingen te zoeken binnen de raspopulatie.

Informatie pupkopers bij aanschaf
De Raad van Beheer ziet een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te
oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras.
Daartoe geeft de Raad van Beheer zelf voorlichting via haar website en op diverse evenementen.
Het ministerie van E,L &I heeft daarnaast met ondersteuning van de sector het Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan
potentiële pupkopers.
Diverse andere bronnen voor informatie, waaronder de Rashondenwijzer, proberen door middel van
eenzijdige en onjuiste informatie pupkopers te beïnvloeden. De Raad van Beheer adviseert
nadrukkelijk aan pupkopers om deze bronnen niet te raadplegen. De daarop vermelde informatie is
veelal onjuist en niet wetenschappelijk onderbouwd en gaat uit van informatie die veralgemeniseerd
wordt en niet op de Nederlandse rashondenpopulaties van toepassing is.
De Raad van Beheer adviseert pupkopers om voor de aanschaf informatie in te winnen bij het LICG
via de bijsluiters en de website
www.licg.nl. Daarnaast kan men het beste informatie inwinnen bij de
bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen om zich over de gezondheidssituatie binnen het
ras en de maatregelen die verantwoorde fokkers nemen te laten informeren.

Raad van Beheer onderneemt actie

De problemen die zich voordoen binnen de hondenfokkerij zijn niet ontstaan in de laatste jaren. De
acties en inspanningen die de Raad van Beheer zich getroost om de problemen het hoofd te bieden
zijn wel van de laatste jaren.
De Raad van Beheer zet zich samen met haar leden en fokkers onverminderd in voor de gezondheid
en welzijn van de rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam fokbeleid, ondersteund
door het ministerie van E,L & I, zal prioriteit blijven houden om op termijn te komen tot het resultaat dat
wij met z’n allen willen: het fokken van gezonde en sociale honden.

Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op
www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.

 

Noot voor de pers
De Raad van Beheer verleent uitsluitend medewerking aan verzoeken voor telefonische of
persoonlijke interviews of beantwoording van vragen na een schriftelijk verzoek. Vragen door media
naar aanleiding van deze publicatie kunnen schriftelijk worden gesteld via pers@raadvanbeheer.nl.

Overname van dit artikel of gedeelten hiervan is slechts toegestaan met bronvermelding en verwijzing
naar het totale artikel (www.raadvanbeheer.nl) en na melding van overname of gebruik via
pers@raadvanbeheer.nl.

© Raad van Beheer – Amsterdam – www.raadvanbeheer.nl
Publicatiedatum 5-3-2011

 

 

Reacties zijn gesloten.